Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Nummer 1 2019

TEN GELEIDEÁrpi Süle - 57–1 (2019)

Ons tweede themanummer over focusing en de nalatenschap van Gendlin is opnieuw een bloemlezing van bijdragen van de Junidag van de VVCEPC vorig jaar. De werkgroep Focussen Vlaanderen, die een sleutelrol heeft gespeeld in de organisatie van die dag, viert deze dagen zijn tiende verjaardag. Met dit nummer wensen we hen verdere zinvolle projecten in het uitdragen en ver­ diepen van de praktijk en het gedachtegoed van fo­cussen en succes met hun vernieuwingsproces.

Siebrecht Vanhooren bijt de spits af met een artikel over existentiële empathie. Een empathie die niet alleen oog heeft voor de leefwereld van de cliënt maar ook voor de bredere existentiële laag die diens individualiteit overstijgt. Alhoewel deze in de opvattingen van Rogers zeker aanwezig was, merkt hij dat ook wij, cliëntgerichte en experiën­tiële therapeuten, neigen deze uit het oog te ver­ liezen. Hij licht dit toe door op zoek te gaan naar de existentiële en joods­spirituele wortels van het experiëntiële gedachtegoed van Gendlin.

Drie bijdragen ‘uit de praktijk’ over focussen. In het vorige nummer waren we gestopt bij de pre­sentatie van relational whole-body focusing door Lara Peumans en Katrijn Van Loock. Iets gelijkaardig maar toch ook verschillend is interactive focusing dat Tine Swyngedouw beschrijft in haar bijdrage. Een proces met duidelijke stappen dat een diepe ontmoeting met iemand anders kan bevorderen.

Chris Van de Veire pleit voor het meer benutten van het potentieel dat zit in het aanleren van focus­ sen in de klinische wereld. Om dit te ondersteunen beschrijft ze de manier waarop ze het eerste niveau van de focusingcursus geeft. Als je het leest, krijg je zin om je in te schrijven.

Terwijl in het vorige nummer Dion Van Werde beschreef hoe met behulp van focussen een droom van dertig jaar geleden opnieuw in leven kan ge­roepen worden en ons nieuwe boodschappen geeft, beschrijft Gerke Verthriest hoe focussen de band met een dierbare levendig kan houden die al tientallen jaren geleden overleden is.

Aaffien de Vries heeft Ann Weiser Cornell geïnter­viewd, iemand wier invloed op de focusingwereld heel bepalend is geweest en die in mei naar Neder­ land komt voor het VPEP­congres. Wie haar niet zou kennen kan via het interview een goed inzicht krijgen in haar persoon en haar werk.

In het rubriek ‘onderzoek’ krijgt u het tweede deel van een overzicht van de wetenschappelijke ondersteuning van de effectiviteit van focussen.

In zijn column staat Marcel Gerrits Jans stil bij de beweging Moderne Devotie, die in de 14de eeuw ontstond in zijn geboortestreek. Hij maakt de link tussen deze spirituele beweging en psychothera­pie en vertaalt enkele van de oude wijsheden naar onze hedendaagse context.

In de ‘congresverslagen’ kunt u lezen over drie congressen over trauma, over een workshop van Maaike Afschrift over focussen en de November­dag van de VVCEPC met als thema: ‘De stille re­volutie – vertrouwen op onze eigen stem’. Ook de boekbesprekingen bestrijken uiteenlopende the­ma’s, zoals een boek met verhalen over ziek­zijn, een andere over voltooid leven, een casusboek over EFT voor koppels en tenslotte een verzameling ver­ halen over mensen met ASS.

Met dit nummer nemen we ook afscheid van Willy Colin als redacteur van ons tijdschrift. Willy heeft zich twintig jaar lang vrijwillig ingezet om collega’s te begeleiden in het publiceren van hun artikelen over onze therapierichting. Hij heeft in deze periode veel mederedacteuren zien komen en gaan met wie hij fijne momenten heeft gedeeld en boeiende – soms ook moeilijke maar altijd vrucht­bare – discussies heeft gevoerd. Zijn kritische en op wetenschappelijke waarden gerichte blik heeft de kwaliteit van ons tijdschrift mee bepaald. Willy, ook via deze weg bedankt voor je jarenlange waar­ devolle inzet!

Árpi Süle, gasthoofdredacteur

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.