Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Richtlijnen voor auteurs

Richtlijnen voor auteurs

Als (aankomend) auteur is het van belang kennis te nemen van de richtlijnen hieronder. Naast een aantal formele richtlijnen worden suggesties gegeven die u kunnen helpen de gang te maken van een idee naar een ingezonden manuscript. Vanaf dat moment zal een van onze redacteuren u persoonlijk begeleiden in het proces naar een publiceerbare bijdrage.

Allereerst dient u een scherpomlijnd idee te hebben wat de intentie is van uw bijdrage. Waarover wil ik het hebben, wat wil ik overbrengen?
Ook de vorm waarin uw bijdrage verschijnt kan u richting geven. Het tijdschrift kent verschillende rubrieken:

• Artikelen
• Uit de praktijk
• Uit de opleiding
• Reflectie
• Forum
• Interview
• Onderzoek
• Column
• Congresverslagen
• Boekbesprekingen

In een Artikel ligt het accent op het verder verkennen en uitbouwen van de theoretisch-conceptuele inbedding van het cliëntgerichte paradigma en haar grensgebieden. In een bijdrage voor ‘Uit de praktijk’ of ‘Uit de opleiding’ ligt het accent meer op de ambachtelijke uitoefening van het vak. Een bijdrage Uit de praktijk belicht bijvoorbeeld de toepassing van de theorie bij specifieke doelgroepen, aanpassingen of verdere ontwikkeling van houdingen en interventies, het gebruik van deelmethodieken afkomstig uit andere scholen et cetera. De auteur maakt aan de hand van een concrete beschrijving – bijvoorbeeld in de vorm van een verbatim – duidelijk hoe dit in de praktijk vorm krijgt. In de rubriek Uit de opleiding worden bijdragen gepubliceerd die een bepaald aspect van het vormingstraject van psychotherapeuten en counselors belichten ofwel vanuit het standpunt van de opleiders ofwel vanuit dat van een opleideling. Bijdragen in deze drie rubrieken bevatten maximaal 6000 woorden.
De eisen die aan een artikel of een bijdrage uit de praktijk of uit de opleiding worden gesteld zijn dan ook verschillend: in een artikel is de theoretische inbedding van hetgeen naar voren wordt gebracht van belang; er dient een verbinding gemaakt te worden met al bestaande literatuur op het betreffende (deel)gebied. Bij een bijdrage uit de praktijk zijn een systematische (fenomenologische) beschrijving van het onderwerp en een reflectie daarop van belang. Het gaat om accenten: in een artikel kan ook casuïstiek worden ingevlochten terwijl in een praktijkgerichte bijdrage ook literatuur kan worden verwerkt.
Het is uiteindelijk aan de redactie om te beslissen onder welke rubriek uw bijdrage wordt gepubliceerd.

Om u een idee te geven van hoe een ‘Artikel’, een bijdrage ‘Uit de praktijk’ of ‘Uit de opleiding’ er uit kan zien, hebben we een paar voorbeelden uitgekozen.

Artikelen:
Existeniële empathie: over experiëntiële en existentiële aanwezigheid
Een onvoldoende. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en belevingen van persoonsgerichte supervisoren met onvoldoende functionerende supervisanten
De structuur waarin je vastraakt met je cliënt is (ook) van jou. Het belang van het zelfexploratieproces van de therapeut in supervisie of intervisie

Uit de praktijk:
‘De therapie is geslaagd, maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen’
Routes naar en doorheen schaamte: Schaamte bekeken als kernproces in Emotion-Focused Therapy
Stoppen met helpen en voluit voor de ontmoeting gaan

Uit de opleiding:
Persoonsgerichte supervisie: Het ontwikkelen van talent en professionele verantwoordelijkheid
Trainingen Emotion(ally) Focused Therapy in Nederland
Correctieve interactionele ervaring in groepstherapie. Een zoektocht van ervaring tot theorie

De rubrieken Reflectie en Forum bieden ruimte voor beschouwende en opiniërende bijdragen. Deze twee rubrieken onderscheiden zich niet heel scherp van elkaar. Ze bieden allebei ruimte voor bijdragen waarin een auteur zijn of haar beschouwingen of mening kan weergeven over bepaalde aspecten van ons vakgebied. Als we verwachten dat op een bijdrage reacties kunnen komen van andere lezers en deze mogelijk een discussie of een dialoog op gang kan brengen dan publiceren we deze in de rubriek 'forum', anders als 'reflectie'. We vragen soms ook bepaalde mensen om hun standpunt uit de doeken te doen in een forum-bijdrage in verband met een thema.
De richtlijn in deze rubrieken is maximaal 3000-4000 woorden. Het belang van literatuurverwijzingen (zie formele richtlijnen) is hier minder.

In de rubriek Onderzoek wordt een voor ons relevant onderzoeksartikel kort besproken. Meestal gebeurt dit door iemand op vraag van de redactie, maar initiatieven van lezers, of tips naar recent onderzoek, worden zeer op prijs gesteld.

Ook een Interview wordt meestal door de redactie zelf geïnitieerd en uitgevoerd.

Het tijdschrift werkt met een vaste columnist en wisselende gastcolumnisten. Wanneer u erover nadenkt een gastcolumn te schrijven vindt u op het internet verschillende tips over de stappen die u kunt doorlopen.

Congresverslagen en boekbesprekingen worden meestal op verzoek van de redactie geschreven, maar soms nemen lezers hiertoe ook zelf initiatief.

Wanneer u een boekbespreking schrijft heeft u veel vrijheid wat betreft stijl en lengte van het verslag. Een boekbespreking kent wel een vaste indeling. In de inleiding beschrijft u waarom u dit boek wilt bespreken. Onder het kopje inhoud geeft u een korte objectieve samenvatting, indien mogelijk per hoofdstuk. U eindigt met een reflectie-paragraaf waarin u uw eigen mening geeft over de relevantie van dit boek voor onze lezers of voor de praktijk.

Ook voor een congresverslag hebt u veel vrijheid aangaande stijl en lengte. Het congresverslag vat de essentie samen van de kennis die tijdens het congres voorgesteld werd. Tracht daarom aan te geven hoe de bijdrage van een spreker kadert in het thema van het congres. Vat de gevolgde uiteenzettingen en workshops kort samen: wat heeft u onthouden; wat was relevant voor uw praktijk? In uw verslag kan u eveneens uw persoonlijke indruk van het congres, de organisatie, de sprekers uitdrukken.

Voeg bij uw boekbespreking of congresverslag uw personalia van maximaal 35 woorden en eventueel uw correspondentie-emailadres.

Voorbeelden van boekbesprekingen:
Walter Krikilion (2019). Zingeving bij herstel. Helende perspectieven in dialoog. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Stephen W. Porges (2019). De polyvagaaltheorie en de transformerende ervaring van veiligheid. Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen: Uitgeverij Mens!
Beverley Costa (2020). Other Tongues. Psychological therapies in a multilingual world. Monmouth, UK: PCCS Books.

Voorbeelden van congresverslagen:
Verslag Junidag van de VVCEPC 'Focusing als innerlijk kompas: Gendlin & beyond', gehouden op 1 juni 2018 in Leuven
'Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is' – Zevende landelijke CELEVT-congres, 10 oktober 2019, Amersfoort
Retrospection, online interview met Irvin Yalom georganiseerd door The School of Life, Amsterdam, 15 oktober 2020

Formele richtlijnen

Samenvattend:
Voor alle bijdragen geldt de voorwaarde dat deze niet elders gepubliceerd is, ook niet via LinkedIn, Facebook of eigen website.
• Artikelen:
◦ Maximaal 6000 woorden (zonder samenvattingen),
◦ 150-250 woorden samenvatting (Nederlands en Engels)
◦ 3-5 trefwoorden (Nederlands en Engels)
◦ Titel ook in het Engels
◦ Personalia van maximaal 35 woorden + Correspondentie-emailadres
• Uit de praktijk & Uit de opleiding:
◦ Maximaal 6000 woorden
◦ Titel ook in het Engels
◦ Personalia van maximaal 35 woorden + Correspondentie-emailadres
• Reflectie & Forum:
◦ Maximaal. 4000 woorden
◦ Personalia van maximaal 35 woorden + Correspondentie-emailadres
• Column:
◦ Maximaal. 1500 woorden
◦ Personalia van maximaal 35 woorden + Correspondentie-emailadres
• Congresverslagen & Boekbesprekingen:
◦ Personalia van maximaal 35 woorden + Correspondentie-emailadres

Artikelen
Voor een bijdrage dat onder de rubriek 'Artikelen' wordt geplaatst gelden een paar extra vereisten. Zoals eerder aangegeven dient het te gaan om oorspronkelijke en niet elders eerder gepubliceerde artikelen. Bij vertalingen kan de redactie hier een uitzondering op maken. Het artikel begint met een samenvatting van gemiddeld 150, tot maximaal 250 woorden. Onder de samenvatting zet u drie tot vijf trefwoorden, waaronder uw artikel gevonden kan worden. Wij verzoeken u zelf de titel, de samenvatting en de trefwoorden in het Engels te vertalen. Voor de lengte van een artikel hanteren wij een richtlijn van maximaal 6000 woorden (met literatuurlijst inbegrepen, zonder de samenvattingen).
Ingezonden artikelen worden altijd mede beoordeeld door een van de leden van de redactieraad (peer review). Mocht binnen de redactieraad de specifieke expertise niet voorhanden zijn, wordt op ad-hoc basis een collega met de nodige expertise gevraagd het artikel mede te beoordelen. De externe beoordelaar blijft voor de auteur anoniem.

Op voorhand is niet te garanderen dat het indienen van een bijdrage – ook als deze op uitnodiging geschiedt – leidt tot publicatie. De redactie zal hierin wel de helpende hand bieden; het streven is om samen te komen tot een bijdrage die klaar is voor publicatie.
Elke bijdrage wordt in de Nederlandse taal aangeleverd. Daarnaast is het – in overleg – mogelijk om het artikel in het Engels of Duits aan te leveren. Wanneer de redactie besluit tot publicatie, zorgt deze voor de professionele vertaling.

Stijl & Layout
Gebruik in uw gehele manuscript een consequente spelling en vermijd zoveel mogelijk vreemde woorden als er goede Nederlandse alternatieven zijn. Vermijd alle afkortingen (bijv. o.a.) en schrijf deze voluit.
De lay-out van uw manuscript (lettertype, regelafstand, schaduwvlakken) wordt voor u opgemaakt door de redactie. Gebruik geen specifieke opmaak, en geen vetgedrukte tekst of onderstrepingen om bepaalde woorden te benadrukken. Koppen behoren kort en bondig te zijn en bevatten maximaal 2 niveaus in het gehele document.
De redactie geeft u suggesties voor de leesbaarheid van tabellen en figuren. In overleg met de redactie is het mogelijk afbeeldingen en foto’s te plaatsen.
Voeg bij uw artikel van alle auteurs een personalia van maximaal 35 woorden toe en ook het correspondentie-e-mailadres van de eerste auteur.

Literatuurverwijzingen
Om uitspraken of stellingen in uw artikel te valideren is het van belang te verwijzen naar goede bronnen die deze ondersteunen en verifiëren. Hiermee helpt u de lezer uw bronnen te vinden, deze zelf te lezen en te controleren en om zo ook uw eigen specifieke bijdrage aan uw werk vast te stellen. Wetenschap is altijd een gemeenschappelijke onderneming waarbij we steunen op onderzoeken, inzichten en theorieën van anderen. Het is van belang om de oorspronkelijke auteur de eer te geven en zo diefstal van intellectueel eigendom (plagiaat) te voorkomen. Daarnaast willen wij u adviseren goed in ons tijdschrift te kijken wat anderen al over dit onderwerp in ons tijdschrift hebben gepubliceerd en eventueel hiernaar te verwijzen.
Vermeld bij de in-de-tekst literatuurverwijzingen achter de auteur(s) het jaar van publicatie tussen haakjes (Achternaam, 2021). Indien het om een “letterlijk citaat” gaat, dient hierachter ook de paginanummers te worden vermeld (Achternaam, 2021, p. 99). In onze voorbeeldartikelen kunt u zien hoe u naar meerdere auteurs in-de-tekst kunt verwijzen. Ook ziet u in deze voorbeeldartikelen hoe de literatuurlijst eruit dient te zien. Voor in-de-tekst verwijzingen en voor de literatuurlijst volgen wij de APA-stijl (American Psychological Association 7th editie). Als u twijfelt over de accurate manier van een verwijzing in de tekst (in-text citation) of over de literatuurlijst (reference list) kunt u op het internet zoeken naar de gidsen over de APA-literatuurverwijzingen. Daarnaast kunt u wederom kijken naar hoe Nederlandse literatuur is geciteerd in de voorbeeldartikelen uit ons tijdschrift.

Inzending
Elke bijdrage dient te worden gezonden naar het redactiesecretariaat Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie: secretariaat@tpep.nl of rechtstreeks naar de hoofdredacteur arpi.sule@tpep.nl.
Na het redactionele proces dient de auteur in de definitieve versie van het manuscript alle interne links (bijvoorbeeld literatuurverwijzingen via een citation manager) te verwijderen.

Verspreiding en herpublicatie
Alle bijdragen in het tijdschrift worden op onze website na drie jaar voor iedereen vrij toegankelijk gezet, sommige al bij het verschijnen van ons volgende nummer. Daarvoor zijn ze alleen toegankelijk voor onze abonnees of als iemand een artikel aankoopt. Men kan dan een bijdrage in pdf-formaat downloaden voor eigen gebruik. We nodigen u van harte uit om uw publicatie via de link op onze website te delen op uw eigen website of via social media. Het delen van uw artikel in de vorm van een gedownloade pdf is niet toegestaan. Wanneer ervoor gekozen is uw artikel op ‘vrij toegankelijk’ te plaatsen, vragen we u deze te verspreiden via een link naar onze website in plaats van via de pdf-versie van uw artikel of bijdrage. Elke lezer kan vanaf die plek een eigen pdf-versie downloaden.
Wanneer u een artikel dat al bij ons is gepubliceerd ergens anders wilt publiceren, kan dat in overleg. We verzoeken u dan om in een voetnoot een bronvermelding van de oorspronkelijke publicatie te plaatsen.